O NÁS
PRÍHOVOR PREZIDENTA KLUBU

Volejbalový klub Podlužianka Levice je občianske združenie. Je dobrovoľným združením občanov založeným za účelom uspokojovania rozvoja a podpory telesnej kultúry a športu detí a mládeže so zameraním na rozvoj pohybových aktivít a volejbalu.

Je samostatnou a nezávislou právnickou osobou vykonávajúcou činnosť podľa vlastných stanov a právnych noriem Slovenskej republiky. Je členom Slovenskej volejbalovej federácie

Klub bol založený v roku 2015 a oficiálne registrovaný na Ministerstve vnútra SR od 18.03.2016. Klub bol založený na základe iniciatívy trénerov a rodičov za podpory riaditeliek škôl pani Mgr. Márie Čukovej - Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice a pani Mgr. Alici Meňhártovej - Základná škola Andreja Kmeťa. Preto sme zvolili názov nášho klubu - VK Podlužianka, pretože práve tento potôčik spája tieto dve školy a na základe ich veľkého prínosu, sme mohli začať stavať pevné základy nášho síce mladého ale o to cieľavedomejšieho klubu.


Farby klubu boli vybrané symbolicky a to žlto – zelená, aby sme tým vyzdvihli naše mesto, ktoré je týmito farbami známe aj v iných mestách a krajoch a sme vďačný predstaviteľom Mesta Levice za podporu nášho klubu vo forme poskytnutia športovísk. Tieto farby sme zakomponovali i do znaku klubu, ktorý sme sa snažili, aby bol moderný no i výstižný:

Ciele a činnosť klubu

Cieľom činnosti VK PODLUŽIANKA je všestranný rozvoj, podpora a vytváranie podmienok na rozvoj športovej činnosti, najmä so zameraním na rozvoj pohybových aktivít a volejbalu.

Klub organizuje a zabezpečuje komplexný rozvoj volejbalu v meste Levice a vytvára všestranné podmienky pre realizáciu prijatých koncepcií a programov na uskutočnenie svojich úloh. Vytvára ekonomické, materiálno-technické, personálne a odborné predpoklady a podmienky na činnosť.

Zabezpečuje činnosť všetkých družstiev v majstrovských a iných súťažiach ako samozrejmé vyvrcholenie výchovného a tréningového procesu.

Klub sa zúčastňuje na súťažiach stredoslovenského kraja.

Družstvá VK PODLUŽIANKA

V súčasnej dobe má klub družstvá:

• Prípravka
• MINI
• MIDI
• Mladšie žiačky
• Staršie žiačky

Plánujeme otvoriť:
• Kadetky
• Juniorky

Členstvo vo VK PODLUŽIANKA:

VK PODLUŽIANKA má riadnych a čestných členov.

Riadnymi členmi VK PODLUŽIANKA sú jednotlivci a kolektívy a organizácie, ktoré súhlasia sa Stanovami a v súlade s nimi chcú rozvíjať svoju činnosť.
Riadnymi členmi VK PODLUŽIANKA môžu byť aj iné právnické osoby s celoslovenskou a zahraničnou pôsobnosťou, ktorých predmet činnosti je zameraný na volejbal, súhlasia so Stanovami VK PODLUŽIANKA a svojou činnosťou podporujú rozvoj hlavných úloh
VK PODLUŽIANKA vo svojej pôsobnosti.
O prijatí za riadneho člena VK PODLUŽIANKA rozhoduje Výkonný výbor VK PODLUŽIANKA na základe písomnej prihlášky.
Čestným členom VK PODLUŽIANKA sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa významne zaslúžila o rozvoj a propagáciu VK PODLUŽIANKA. Prijatie za čestného člena VK PODLUŽIANKA schvaľuje Valné zhromaždenie VK PODLUŽIANKA.

Orgány VK PODLUŽIANKA sú:

a. Valné zhromaždenie

 

b. Rada

 

c. Výkonný výbor:

• Prezident klubu – Tibor Štill
• Viceprezident klubu – Andrea Demeterová
• Viceprezident klubu - Viera Kelemenová
• Ekonóm klubu – Bc. Zuzana Štuller Vasovčáková
• Člen výboru – Andrej Halabuk
• Člen výboru – Mário Obický
• Člen výboru – Jana Bukrotinová

d. Dozorná rada

 

Tréneri klubu:
Pavlína Mikulajová, Veronika Zátopek, Lenka Regulová

Kontaktné údaje: vkpodluzianka@gmail.com

 
This template downloaded form free website templates